התקינה החשבונאית החדשה (IFRS) עוסקת, בין היתר, בהכרה ומדידה של נכסים פיננסים והתחייבויות פיננסיות. הסוגייה המרכזית העולה בעת הנפקת חבילה הכוללת מספר מכשירים פיננסים היא כיצד לחלק את התמורה בין ניירות השונים שהונפקו. שאלה זו הינה בעלת חשיבות יתרה, שכן היא משפיעה על מדידת ההתחייבויות מול מדידת ההון העצמי.

לדוגמא: במסגרת הסכם השקעה גייסה חברה 1 מיליון שקל. בנוסף, ניתנה למשקיע אופציה לרכוש 25% מהון מניות החברה לפי מחיר מימוש של 10 מיליון שקל. במועד ההכרה הראשוני, יש לחלק את התמורה בגין ההלוואה בין האופציה וההלוואה שכן התמורה בסך 1 מיליון שקל מגלמת גם פרמיה בגין אופציה ששילם המשקיע. במקרים מסוימים נדרש מעריך שווי למדוד ביום הכרה הראשונית את שווי האופציות, כאשר את שווי הלוואה קבע כ-P.N. לצורך כך, משתמשים מעריכי שווי במודלים לתמחור אופציה שונים, לפי נסיבות ותנאים של ההסכם.

הערכה של שווי מכשירים פיננסים אינה פשוטה. קיימים מספר מודלים המשמשים לאמידת שווי הוגן של אופציות. בין הבולטים שבהם ניתן לציין את מודלים הבאים:

 1. Black&Scholes (להלן: "B&S"): מודל B&S פורסם לראשונה בשנת 1973, ושימש כבסיס להערכת שווי אופציות וסוגים אחרים של תשלומים ששווי ההוגן שלהם מגיב בדומה לאופציות למניות. ככלל, השימוש במודל זה הינו חישוב ישיר, הדורש מספר מוגבל של פרמטרים, כמפורט:
  1. המחיר השוטף של נכס הבסיס;
  1. מחיר המימוש;
  1. שיעור ריבית חסרת סיכון לתקופה כמשך חיי האופציה;
  1. משך חיי האופציה;
  1. תנודתיות צפויה של נכס הבסיס; וכן
  1. הדיבידנדים הצפויים בגין המניות (במקרה שאין התאמה בגינם).
 2. המודל הבינומי: מבוסס על רעיון יצירת תיק גידור בעל שווי הזהה לשווי האופציה (הנחת היעדר רווחי ארביטראז') ועל ההנחה כי תשואת נכס הבסיס של האופציה בכל תקופה יכולה לקבל שני ערכים בלבד: עליה וירידה. התוצאה הינה מודל אשר אינו תלוי בהסתברות לעליה או ירידה של המניה ואינו תלוי ביחס המשקיעים לסיכון.מאפיין נוסף של המודל הוא שככל שמספר האיטרציות (מספר שלבי החישוב) עולה, כך תוצאות המודל הבינומי מתקרבות לתוצאות מודל B&S (בתנאי שמשתמשים באותם הפרמטרים). יש לציין כי השימוש הן במודל B&S והן במודל הבינומי עם משתנים זהים צפוי להניב תוצאות הערכה זהות.
 • סימולציית מונטה קרלו: הינה טכניקת מידול לפיה למשתנים בעלי רמת אי וודאות משייכים התפלגות חזויה כגון: התפלגות אחידה, בינומית, משולשת, נורמלית וכיוצ"ב. להערכת שווי אופציות משתמשים בהתפלגות לוג נורמלית. סימולציית מונטה קרלו משנה רנדומלית את המשתנים שאינם וודאיים אלפי פעמים בהתבסס על ההתפלגות שנבחרה. הפלט של סימולציית מונטה קרלו הינו סט של תוצאות לפיהן ניתן לגזור הסתברויות והתשלומים שינבעו בעתיד. נבחר להשתמש בסימולציית מונטה קרלו במקרים בהם נשערך אופציות מורכבות שלא ניתנות לשערוך לפי מודלים בינומי ו- .B&S